Voćne sadnice - Kruševac

Inovacije u voćarstvu – Jabuka

OPLEMENJIVANJE JABUKE U SVETU
Dragan Nikolić, Milica Fotirić
Izvod: U ovom radu prikazani su najznačajniji ciljevi i metode oplemenjivanja jabuke (Malus domestica Borkh.) u svetu. Od ciljeva oplemenjivanja posebno su istaknuti prinos, kvalitet i otpornost prema abiotičkim i biotičkim stresnim faktorima, a pored njih dat je i prikaz pojedinih specifičnih ciljeva. Među metodama oplemenjivanja ističu se hibridizacija i klonska selekcija. U okviru hibridizacije analiziran je veliki broj oplemenjivačkih programa sa njihovim najznačajnijim rezultatima, a u okviru klonske selekcije dat je pregled novih klonova najčešće gajenih sorti u svetu. Dostignuća u oplemenjivanju jabuke su pokazala da je do sada veliki broj novih sorti stvoren u Evropi, Americi, Aziji, Okeaniji i Africi i da se na ovom poslu još uvek intenzivno radi.
Jabuka je najvažnija listopadna voćka. Kao stono voće troši se tokom cele godine. Pored toga njeni plodovi se mogu koristiti za smrzavanje i različite vidove prerade (sok, koncentrat, jabukovača, sirće i dr.). Po proizvodnji, prometu i potrošnji jabuka se u svetu među voćkama nalazi na trećem mestu i dolazi odmah iza citrusa i banane. Prema podacima FAO (2008) prosečna proizvodnja jabuke u svetu, u periodu od 1998 do 2007. godine iznosila je 59.855409 t. Glavni proizvođač je Kina sa 22.238731 t, što čini 37% od ukupne svetske proizvodnje. Za njom slede SAD (7%), Italija (4%), Francuska (4%), Turska (4%), Iran (4%), Rusija (3%), Nemačka (3%), Poljska (3%) itd

Izdavač:
Poljoprivredni fakultet Katedra za voćarstvo Beograd
Scroll